Info vesti

Sekretarijati - Potvrda o usklađenosti urbanističkog projekta

18. maj 2017, Vranje
  • Urbanistički projekatUrbanistički projekat Urbanistički projekatUrbanistički projekatUrbanistički projekat
    1/5

    Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 83. stav 1. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik RS'' broj 64/15), Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno stambene delatnosti Gradske uprave Vranje potvrdilo je da je Urbanistički projekat za rekonstrukciju i dogradnju poslovno stambenog objekta spratnosti Po+P+2 na katastarskoj parceli broj 12888 KO Vranje 1 u Vranju ,urađen u skladu sa Planom generalne regulacije Zone 1 u Vranju usvojenim na sednici Skupštine grada Vranja dana 10.11.2010. godine, pod brojem 35-41/2010-12 („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 31/2010). Urbanistički projekat je izrađen na zahtev investitora D.O.O.“FOKUS-STAN“, Ognjena Price bb, Vranje, a od strane JP „Zavod za urbanizam“ Vranje broj 47-UP-2017 od 10.05.2017.godine. Potvrda se izdaje po organizovanoj javnoj prezentaciji u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Komisije za planove i na osnovu Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-97/2017-08/1 od 09.05.2017.godine.